miercuri, 27 mai 2015

ANIVERSAREA PROMOTIEI 1980 INGINERI ARTILERIE SI RACHETE

             Promotia 1980 de ingineri  a Academiei Militare   Tehnice, Facultatea de Mecanica, specializarea  „Artilerie si rachete”, anunta organizarea intalnirii ocazionate de implinirea a 35 de ani de la absolvire, in data de 20 iunie 2015.
            Intalnirea va avea loc la sediul Academiei Militare Tehnice, bulevardul George Cosbuc nr. 81-83, la ora 1200.
              Absolventii au onoarea si placerea de a invita pe cei ce le-au fost dascali si pe cei ce sunt in continuare cadre didactice sa le fie alaturi la fericitul eveniment!
               Va multumim anticipat,
Comitetul de organizare 

luni, 18 mai 2015

UN PUNCT DE VEDERE

Sursa:http://scmdfiliala1timis.blogspot.ro/
18 mai 2015


UN PUNCT DE VEDERE

Doamnelor şi Domnilor militari în rezervă şi în retragere, am onoarea să vă prezint poziţia exprimată de camarazi de-ai noştri , specialişti cu o solidă pregătire juridică şi o îndelungată activitate în domeniu, referitor la o problemă de interes pentru viitorul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Veţi constata că nu se emit sentinţe, ci doar se exprimă un punct de vedere avizat. Deciziile le luaţi Domniile Voastre. 
Citiţi şi luaţi aminte...

Col(r) Radu AROMÂNESEI

      Referitor la comunicatul Departamentului Juridic al S.C.M.D. dat prin Nota de informare nr. 06/  B din 13.05.2015 ; problema reprezentativităţii organizaţiilor sindicale în legătură cu îngrijorările exprimate de membrii de sindicat la expirarea la data de 10.05.2015 a termenului limită de verificare a menţinerii condiţiilor de reprezentativitate a S.C.M.D. în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea  62/ 2011:

I.                    În conformitate cu prevederile art. 221 alin. 2, verificarea condiţiilor de reprezentativitate se face din 4  în 4  ani . Contrar alegaţiilor doamnei col.( r ), Monica Caloian , acesta este un termen imperativ şi pe cale de consecinţă peremptoriu (dirimant) . (“ Peremptoriu” “ a înlătura, a anula “.”Dirimant” “ a pune capăt, a împiedica”), într-un cuvânt eşti decăzut din capacitatea de exerciţiu juridic , adică aptitudinea de a avea şi asuma drepturi , obligaţii într-un raport juridic.

            Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice  este acea parte a capacităţii civile, care constă în aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile  şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile civile , prin încheierea de acte civile, de către organele sale de conducere  .

  Aliniatul 1 din art. 221 prevede  că îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecatorească .

  Aliniatul 3 din acelaşi articol anterior menţionat, prevede  că hotărârile judecătoreşti, prin care se constată îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate ale organizaţiilor sindicale conform prezentei legi, se comunică Ministerului Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale  “ MMFPS ” , care va ţine evidenţa acestora .

Doamna colonel (r) anterior menţionată susţine că aceste prevederi “Expressis Verbis” (“ în termini expliciti , clari , lamuriti”) se referă la alţi subiecţi sindicali  care sunt sub incidenţa prevederilor acestei legi.

  Dorim la modul condescendent, să-i atragem atenţia asupra unei erori de interpretare:

-în 18.08.2009  când prin Decizia 83 a Instanţei de judecată S.C.M.D. a devenit persoană juridică de drept român,  “ De lege lata” (“legea existentă “/ “ în vigoare”) era Legea 54/2003, o lege permisivă privind acest gen şi specie de asociere a cetăţenilor .

- prin Legea 62/2011 art. 2 alin. 1 aceasta dispune : persoanele încadrate cu contract individual de muncă , funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii , membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă, au dreptul fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă să constitue şi / sau adere la un sindicat .

    Se constată astfel că au dispărut categoriile de persoane care erau  menţionate în legea anterioară, abrogate prin apariţia legii noi, astfel;

      1. a. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie în mod independent; 
          b.Persoanele care exercită o profesiune în mod independent ; 
                c. Persoanele în curs de calificare.

            Instanţa de judecată care a dat decizia favorabilă de înfiinţarea a S.C.M.D, a “interpretat extensiv” prevederile legii de la acea dată “Lex dixit minus quam voluit” (“legea a spus mai putin de cat a vrut “) .

            Prin prevederile art. 219 alin. 1 din Legea 62/2011,  Hotărârile judecătoreşti de dobândiere a personalitatii juridice de către organizatiile sindicale obţinute până la data în vigoare a prezentei legi rămân valabile .

            Chiar dacă Legea 62/2011 este restrictivă prin eliminarea categoriilor persoanelor anterior enumerate, “Ipso Facto” “ Eo Ipso” (“ Prin faptul însuşi” / “ în virtutea faptului însuşi”) şi “ Ipso Jure “ (“ Prin Dreptul însuşi” ),S.C.M.D. a continuat sa fiinteze legal .

            Consideraţiile (“ Motivarea “), juridice ale legiuitorului au fost prevederile art. 1 cod civil”1865” , Titlul preliminar “ Despre efectele şi aplicarea legilor” . Legea dispune numai pentru viitor -“ Ex Nunc” (“Începând de acum “) , ea nu are putere retroactivă -“Ex Tunc” (“ Începând de atunci”). Aceasta şi în conformitate cu regula de drept- “Tempus Regit Actum” (“Timpul -legea în vigoare la un moment dat- cârmuieşte actul - juridic), coroborată ( “întărită”) cu art . 15 , alin. 1şi 2 din Constituţia României cu titlul generic “ Universalitatea” , astfel:

Alin. 1 Cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea .

Alin. 2 Legea dispune numai pentru viitor -“ Ex Nunc” , cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile- “Ex Tunc” .

            De asemenea, Art. 6  din Legea 287 / 2009 ( Noul Cod Civil )prevede: 
-          Aplicarea legii civile 
Alin. 1 legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare , aceasta nu are putere retroactivă “Ex Tunc” . 
Alin. 2 Actele şi faptele juridice încheiate ori săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau după caz a savârşirii lor .
Alin. 3 Actele juridice nule , anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi , sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, dupa caz eficace, potrivit dispoziţiilor legii noi . 
Alin. 5 Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate, sau după caz produse ori săvârşite, după intrarea sa în vigoare, precum şi a situaţiilor juridice după intrarea sa în vigoare . 
Până aici sperăm că am fost suficient de persuasivi şi elocvenţi, pentru a arăta că  S.C.M.D. nu avea  a-si face probleme pentru a depune toate demersurile diligente (“ atente , grijulii, constiincioase”), pentru a pune în operă procedurile prevăzute la Art. 51 alin.1 lit. C din Legea 62/2011:
a.     Au statut legal de sindicat
b.    Au independenţă organizatorică şi patrimonială
c.     Numărul de membri ai sindicatului reprezintă jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii,

şi la alin. 2 din acelaşi articol : îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate , se constată la cererea acestora de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică , prin depunerea la instantă a documentaţiei prevăzute la Art. 52  . 

II.        Conform Art. 52 pct. C / legea 62/2011,dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel ;


a.     Copia Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobăndire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei Hotărâri definitive şi irevocabile de modificarea statutului şi / sau componenţei organului executiv  de conducere.
b.    Declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total al membrilor
c.     Dovada privind numărul de angajaţi din unitate , eliberată de angajator
d.    Dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Muncă a unei copii a Dosarului de reprezentativitate .

Uzanţele juridice iau foarte în serios şi tratează ca atare neîndeplinirea termenelor imperative prevăzute de normele juridice în vigoare.

Suntem surprinşi de alegaţia doamnei col. ( r ) Monica Caloian , că nu există sancţiune pentru aşa ceva .

Elementele constitutive ale normei juridice sunt : 
-          Ipoteza 
-          Dispoziţia 
-          Sancţiunea 
Este o condiţie “Sine qua non” (“ Fără de care nu “) , ca toate cele trei elemente constitutive să coexiste simultan pentru a fi considerate normă juridică . Lipsa unui singur element component constitutiv este orice dar nu normă juridică . Numai “B.N.R.”- ul d-nului Mugur Isărescu emană legi şi alte acte normative cu putere de lege de reglementare a activităţilor în domeniul bancar –financiar, fără să fie prevăzute sancţiuni în normele juridice .

Sperăm că S.C.M.D. nu s-a contaminat de la B.N.R., şi este format din militari al căror “motto” este “ Semel Fidelis Patriae , Semper Fidelis Patriae” (“ O dată credincios Patriei , Totdeauna credincios Patriei”) si nu fideli ai lui Mamon (Mamona) si Plutus (Pluton) .     

      În concluzie , păstrând proporţiile, iată ce înseamnă neîndeplinirea prevederilor art. 221 din Legea 62/2011 -  “Exempli Gratia” (“ De exemplu bunăoară”) : În momentul în care expiră termenul de valabilitate al “Cărţii de Identitate”, “cărţii de credit” “ card”, “ permis de conducere auto “, “ permis de port-armă” , “ autorizaţie de liberă practică” etc…) la ce urmări prezumaţi absolut, ca veţi ajunge ? Evident, la încălcarea legii şi pe cale de consecinţă veţi suporta rigorile prevederilor legale în domeniul respectiv.

    Prin urmare,  aceasta este şi situaţia S.C.M.D. ca persoană juridică şi entitate organizatorică sindicală, dacă nu a depus demersurile diligente prevăzute de lege pentru a intra in legalitate conform uzanţelor procedurale.

    Dacă nu s-au realizat , nu este totul pierdut , există proceduri legale în acest sens , nu detaliem aici .

    Pe cale de consecinţă, S.C.M.D. nu va mai putea participa la nicio formă de “Dialog Social  Instituţionalizat”, cu nicio entitate organizatorică cu personalitate juridică, publică sau privată, în sensul prevederilor prezentei legi .

     “ Ratio Legis “ (“Ratiunea / Scopul Legii “, “Finalitatea legii”, “Ratiunea de a fi a acesteia” , )   “ Spiritul Legii”, cum este numit uneori , trebuie căutat şi înteles pentru a putea da legii o interpretare adecvată. Interpretul trebuie  să cunoscă astfel care sunt interesele pe care legiuitorul, prin legea anterior menţionată, tinde să le protejeze , ce abuzuri vrea să împiedice, la ce rezultate politice sau sociale doreşte să ajungă .

     Prin urmare,este imperativă îndeplinirea condiţiilor art. 221 alin. 2/ Legea 62/2011 - “ Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 in 4 ani”.

      Concret , practic , vorbim de data de 10.05.2011  , pentru că atunci, prin Legea 62/2011, S.C.M.D.  a dobândit capacitatea de exerciţiu în calitate de persoană juridică de drept român, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. 1 din Legea 287/2009 (Noul Cod Civil) , articol denumit generic “Capacitatea de Exerciţiu”. La data dobândirii “Capacităţii de Exerciţiu”, “Persoana juridică” îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare de la data constituiri lor. 

     Articolul 216 din aceeaşi lege, intitulat “Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice”, prevede:

     Alin. 1 Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare din membrii  organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut  să se însereze aceasta în procesul verbal de sedinţâ , în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărâre sau  decizia respectivă, ori de la data când a avut loc sedinţa , după caz .

    În concluzie; începând cu data de 11.05.2015, orice act emis de Comitetul Director al S.C.M.D. poate fi atacat în instanţâ atât  “Intra Muros” (“Din Interior”) cât şi “Extra Muros” (“Din Exterior”) de către terţii care demonstrează ca au un interes legitim în cauză .

      De aceea, rămânem surprinşi, şi fără a fi acuzaţi că dăm o conotatie peiorativă , maliţioasă sau sarcastică acelui conţinut  al comunicării anterior menţionate (Nota de informare nr. 06/B din 13.05.2015 ), apreciem că respectivul produs este o dovadă de aculturaţie juridică crasă , dacă nu este vorba de altceva .

     Dorim să amintim acestor doamne şi domni, ce apar în comunicat şi îl  asumă,  că “Ignoratia Juris Nocet “ (“Necunoaşterea Legii – dreptului -  este Vătămătoare – dăunătoare”) .

      De asemenea, lipsa de abilitate , incompetenţa, este şi ea sancţionată -  “Imperitia Culpae Adnumeretur”(“Nepriceperea să se socotească drept o vină”).

      Noi sperăm că această problemă, de maximă importanţă, cu consecinţe grave pentru existenţa ulterioară a S.C.M.D. ca entitate organizatorică sindicală, să fie dezbătută şi tratată la nivelul Comitetului Director al S.C.M.D. cu obiectivitate, profesionalism şi seriozitate .

     Am rămas sideraţi de conţinutul “Notei de Informare” anterior menţionate , de modul în care este aruncată în derizoriu o asemenea problemă de maximă importanţă.

          Domnilor din Comitetul Director al S.C.M.D. , nu vrem să fim consideraţi alarmişti şi patetici , dar sunteţi Generali, Chestori , Colonei, Comisari, oameni prezumaţi absolut ca inteligenţi şi educaţi , cu un emolument cultural superior oamenilor obişnuiţi , mandataţi de nişte oameni de o tipologie aparte şi distinctă -  “Militaris Condenscendentus”(“Militari Respectati -Respectabili”) , oameni care prin definiţie, natura  şi esenţa personalităţii lor  sunt dubitativi şi cartezieni , adepţii conceptului “Sine Ira Et Studio” (“Fără ură şi părtinire”).

          Cum puteţi rămâne impasibili când vi se prezintă o asemenea lucrare ? Nu este o întrebare retorică .

         Atragem atenţia doamnei şi domnilor care îşi asumă această notă de aşa zisă informare si conţinutul ei , că dumnealor nu lucreaza pentru S.C.M.D. “Ad Honores” (“Onorific” -Fără plată”) sau “Pro Bono” (“Pentru dreptate” deci gratuit).

        Dumnealor lucrează “Pro Domo Sua” (“ Pentru propriul interes” deci oneros) , fiind consideraţi practicieni ai dreptului , deci profesionişti competenţi în domeniu. “Scientia Est  Potentia” (“Stiinţa este puterea”), deci ştiinţa costă şi este scumpă .

        Este o abordare şi atitudine normală din partea dumneavoastră,  într-o societate  care clamează democraţia liberală parlamentară şi economia de piaţă . Dar , orice acţiune are şi reactiune , orice avers are şi revers , într-un cuvânt aceasta este dialectica lumii în care trăim .

        “Dar suntem cetăţeni Europeni şi avem drepturi”, cităm ca din clasici în viaţă dintr-o notorie reclamă de interes public , cu atât mai mult cu cât sunteţi gratificaţi din banii proveniţi din cotizaţiile membrilor S.C.M.D.

        Materialul nostru nu se doreşte a fi vexatoriu pentru cei mandataţi să conducă S.C.M.D. , nu vituperăm împotriva nimănui , dar vrem să atragem atenţia  că s-a creeat o stare de spirit mefiento-permicioasă în rândul membrilor de sindicat privitor la “Buna Credinţă” (“Bona Fide”) a Comitetului Director al S.C.M.D.

       Orice Relaţie Socială, deci şi Raportul Juridic care există între Comitetului Director al S.C.M.D si ceilalti membri de sindicat se bazează pe “Bona Fide” şi este condiţia “Sine qua non” ca S.C.M.D să existe şi să funcţioneze mai departe ca entitate organizatorică sindicală.

      Prin urmare,  dorim o explicaţie pertinentă, veridică şi mai ales concludentă privitoare la această stare de fapt şi de drept , dată la modul oficial de domnul col. ( r ) dr. Mircea Dogaru  preşedintele S.C.M.D., pentru  a elimina această situaţie de mefienţă la adresa conducerii sindicatului .
             “Veritas Simplex Oratio!”
             (“ Susţinerea adevărului –este- simplă! ” )

INFORMARE - NOTIFICARE

Stimati membri de sindicat,
Observam cu stupefactie ca mesajul Biroului Operativ al Filialei Sector 6 Bucuresti cu privire la sesizarea Consiliului National al Reprezentantilor a generat cele mai urate aprecieri din partea unor pensionari militari, unii dintre ei si membri ai Comitetului Director  (exemplul cel mai elocvent :
Stimate camarad,
Am citit undeva ca: <<Radacina relelor = orgoliul, iar cea mai buna fapta = iertarea>>...Unde va situati, pentru ca ce constant prin actiunea publica facuta de intreaga Filiala, este halucinant!
Dincolo de faptul ca arunca in aer credibilitatea intregului SCMD, distruge efectiv, tot ceea ce am construit bun in aceasta organizatie! Ma gandesc la eforturile pe care le-am depus aici la Pitesti, in Justitie, ajungand pana la executarea silita a unei structuri care a fost in complicitate( si mai este din pacate) cu un regim politic, care ne-au umilit si ne-au furat drepturile legitime.De ce FS6 NU s-a angajat in aceasta lupta?
Nu mai continui, insa inainte de a incheia, va spun doar atat: Un militar de cariera si onoare, care si-a pus viata la dispozitia Tarii, asumandu-si prin Juramant raspunderea suprema, NU are voie sa procedeze asa!
Victor Popescu-Vicepresedinte- Coordonator filiale Zona SUD)
Nu noi prin ceea ce aratam si/sau solicitam discreditam asa cum  va place sa tot fluturati dumneavoastra in fata membrilor de sindicat, ci cei care conduc in bunul dispret al legii, prevederilor statutare, care trateaza membrii de sindicat ca pe niste supusi ce nu au voie sa cracneasca. Discreditarea vine din partea acelora care in fata spun una si in realitate fac cu totul si cu totul altceva, din partea celora care nu dau socoteala pentru faptele lor si se considera atotstiutori, din partea celora care si-au facut din manipulare un mijloc de a pune la perete pe oricine incearca sa ridice macar un deget, dorind sa indrepte unele probleme, probleme ce apar in orice organizatie, fie ca vrem sau nu.
Pentru stiinta dumneavoastra, Filiala Sector 6 s-a angajat in ceea ce s-a numit lupta cu regimul Basescu-Boc. Nesansa noastra a fost ca in lupta respectiva am „beneficiat” de indrumarile nepretuite ale Departamentului Juridic si a unei case de avocatura care ne-a luat banii dar nu a reusit sa castige nici macar un proces. Stiti domnule vicepresedinte de zona ca multi membrii au plecat tocmai pentru ca nu au beneficiat de nici cea mai elementara reprezentare in instanta din partea casei de avocatura? La semnalele de alarma trase nu s-a rezolvat nimic, iar scuza conducerii sindicatului si a acelei case de avocatura a fost ca „in Bucuresti cineva a hotarat sa nu se dea dreptate membrilor nostri”. Poate ca daca Bucurestiul ar fi fost la Pitesti si invers altfel am fi discutat acum, dar in orice caz noi nu am fi facut aprecieri de genul celor facute de dumneavoastra, in conditiile in care ati fi procedat asa cum am facut-o noi in dese randuri fara a fi macar luati in considerare. Tot spre stiinta dumneavoastra Filiala Sector 6 a fost si a ramas cea mai mare filiala teritoriala din tara, iar desconsiderarea sistematica a punctelor sale de vedere, si nu suntem singurii in aceasta situatie (vezi Timisoara, Craiova, Slatina, Bistrita), trebuia sa genereze o actiune de sanctionare a comportamentului conducerii SCMD.

Totodata, in conditiile in care Departamentul juridic al SCMD, prin vocea sefului departamentului isi permite sa faca urmatoarele aprecieri:                  
          B.  Problema reprezentativitatii organizatiilor sindicale.

        La solicitarea mai multor colegi facem urmatoarele precizari: in Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, in cap. V, incepand cu art. nr. 51, se fac mai multe precizari cu privire la « reprezentativitatea organizatiilor sindicale » . Aceasta reprezentativitate vizeaza mai multe niveluri, respectiv:  naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate. La art. nr. 221, alin (2) se precizeaza ca: “Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani”. Lesne se poate observa ca dispozitiile respective se aplica organizatiilor sindicale din unitatile economice. SCMD nu poate sa se plieze pe o astfel de organizare, nu si-a propus acest lucru inca de la infiintare.
         Lasand la o parte aspectul ca legea nu prevede nicio sanctiune (in afara nerecunoasterii nivelului de reprezentativitate) in cazul in care nu se intrunesc cumulativ conditiile solicitate pentru recunoastrerea  «reprezentativitatii», trebuie sa observam ca aceasta nu este o conditie a existentei unui sindicat. Prin urmare, nu vedem nicio amenintare la adresa sindicatului nostru din acest punct de vedere, mai degraba ar trebui sa fim atenti la atacurile ce vin din interiorul organizatiei. 

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN

consideram  ca NE MERITAM SOARTA.
Daca astfel de interpretari ale unei legi vin din partea Departamentului Juridic si a sefului acestuia iata de unde vine discreditarea. Prin interpretari de genul de mai sus Departamentul Juridic pune sub semnul intrebarii existenta SCMD. Departamenul Juridic nu a fost in masura sa vina cu un punct de vedere care sa intareasca pozitia SCMD de sindicat in relatia cu MApN atata timp cat membrii de sidicat au primit ordine de mobilizare. Oare juristii nostri nu au putut sa faca legatura intre noi ca pensionari militari si minister ca relatie contractuala (este doar o parere) in consolidarea pozitiei SCMD ca sindicat reprezentativ ? Nu este posibil ca in aceste momente sa desconsideram ideea de SCMD prin afirmatii deplasate, afirmatii care nu fac decat sa decredibilizeze sindicatul si pe membri sai.
In aceeste conditii, de desconsiderare  totala a ideii de legalitate, consideram ca o  solutie de salvare a credibilitatii SCMD se poate constitui prin prezentarea unor realitati din viata membrilor de sindicat, actiune ce a constituit si constituie element principal in activitatea Filialei Sector 6, spre deziluzia celor pentru care nerespectarea legii constituie stare de normalitate (se pare ca politica lui Basescu a prins si in alte parti).

Revenind la preocuparea noastra la momentul actual si pentru informarea tuturor membrilor de sindicat redam datele sub care este inregistrat proiectul legii pensiilor militare de stat in Senatul Romaniei.
Proiect de lege privind pensiile militare de stat
Număr de înregistrare Senat:      B218/2015
Link pentru acces rapid la documentul legislativ:          http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18999
Adresa:     E38/2015
Prima cameră:  Senat
Tip inițiativă:     Proiect de lege
Inițiatori:  Guvernul României
Număr de articole:     126
Avizul Consiliului Legislativ:       383/23.04.2015
Procedura de urgență:        Nu
Stadiu:      în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii:          Organică
Termen adoptare:      Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 11.05.2015.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 16 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Derularea procedurii legislative:
Data                Acțiunea
06-05-2015        Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b218 (adresa nr.E38/06/05/2015)
11-05-2015        cu nr.L212 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
11-05-2015        trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 17/06/2015)
11-05-2015        trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 17/06/2015)
11-05-2015        trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/06/2015)
11-05-2015        trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/06/2015)
11-05-2015        trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 12/06/2015)

Am prezentat  toate datele respective atat pentru informarea membrilor de sindicat cat si pentru a trage un semnal de alarma in privinta modului in care conducerea SCMD intelege sa gestioneze problemele ridicate de unele articole din proiectul de lege depus de Guvern la Senat si chiar de cel depus de un grup de senatori care are la baza un proiect promovat de SCMD.
Dupa cum se poate constata din datele de mai sus, la Senat proiectul este depus pentru dezbatere si are anumite termene pentru prezentarea lui in comisii. Totodata, in procedura de aprobare de la senat se poate ca proiectul sa treaca prin aprobare tacita in termen de 45 de zile, termen ce incepe sa curga din data de 11.05.2015, ceea ce nu ne dorim. Daca mai tinem cont si de faptul ca inainte de sfarsitul lunii iunie Parlamentul intra in vacanta pana in luna septembrie si totodata din informatia de mai sus conform careia la 16 zile de inceputul sesiunii ordinare din septembrie se indeplineste termenul aprobarii tacite, reiese ca undeva catre a doua jumatate a lunii septembrie proiectul va trebui sa fie discutat sau va trece tacit de Senat.
Avand in vedere ca proiectul promoveaza unele prevederi ce ridica mari semne de intrebare privind introducerea unor elemente discriminatorii intre pensionarii ce fac obiectul legii, consideram ca este imperios necesar sa fie demarat un proces de consultare rapida a tuturor filialelor pe problematica pensiilor militare, care sa duca la eleborarea unui mandat privind revizuirea proiectului respective prin depunerea de amendamente.
Constatam cu neplacuta surprindere ca, dupa ce conducerea SCMD promoveaza un proiect ce introduce elemente discriminatorii intre pensionarii ce fac obiectul legii, nu are nicio reactie la diferitele puncte de vedere emise de filiale sau membrii ai sindicatului in problematica respectiva. Liniste totala la nivelul presedintelui interimar, BOC si al CD. Pe bloguri sunt exprimate diferite opinii dar conducerea nu face nimic in a aborda direct problematica si asta ridica alte mari semene de intrebare vis-à-vis de buna intentie a acesteia.
Desi problema pensiilor militare de stat a demarat furtunos in ianuarie 2015, si constituie o preocupare majora pentru toti pensionarii militari, conducerea SCMD nu a catadixit sa acorde o atentie speciala problematicii si in special relatiei cu filialele si cu membrii de sindicat in desfasurarea unei consultari la nivel organizational. Cum se explica faptul ca in primele cinci luni din anul 2015, Comitetul Director s-a reunit intr-o singura sedinta de lucru (31.03.2015) cand conform prevederilor statutare si ROF acest organism trebuie sa aiba sedinte in fiecare luna?
Acest lucru spune multe despre modul cum intelege conducerea SCMD  relatia sa cu toti membrii sindicatului si cum apara interesele acestora.
Am fi putut spune ca puteam sa acordam un anumit credit conducerii daca am fi constatat ,in timp, ca ar fi existat un comportament adecvat al conducerii fata de toti membrii de sindicat, dar cand eviti sa stai de vorba cu membrii invocand diferite pretexte, cand esti chiar tu promotorul unor mandate, concepte ce introduc elemente discriminatorii intre pensionari, cand eviti sistematic sa raspunzi solicitarilor si propunerilor din filiale si cand iti arogi drepturi de viata si de moarte asupra filialelor si membrilor acestora, cand manipularea a devenit principalul mijloc de lucru la nivelul conducerii nu putem si nu avem voie sa mai dam credit  conducerii decat daca va avea un comportament corect fata de toti.
In actualele conditii si tinanad cont de cele de mai sus, nu putem sa ne mai lasam la mana conducerii (presedintele interimar col. (r.) Dogaru, vicepresedintelui col.(ret) Pricina, Comitetului Director ) si a unui Departament juridic care face dovada neprofesionalismului (vezi abordarea problemelor in decursul timpului si faptul ca tot ceea ce a propus nu a dus la nicio rezolvare a situatie noastre). Am constata in timp ca tocmai unii care se considera juristi au niste interpretari care ridica mari semene de intrebare in privinta calificarii lor ca juristi.
Ceea ce trebuie sa sustina conducerea SCMD si pentru ce trebuie sa lupte este ceea ce noi decidem, altfel nu ne mai reprezinta. De ce alte sindicate pot avea o altfel de comunicare in relatia cu membrii lor si cu reprezentantii Guvernului in sustinerea intereselor ce ii unesc ?
Reamintim tuturor ca SCMD este o organizatie sindicala si in consecinta apararea intereselor tuturor membrilor, respectarea drepturilor fundamentale ale rezervistilor trebuie sa reprezinte obiectivul fundamental al existentei acesteia. SCMD nu este un partid in care sa primeze interesul politic al unuia sau altuia in a ajunge la putere sau cel putin acolo unda sa isi “scapa degetele in borcanul cu miere”. In SCMD nu trebuie sa primeze interesele meschine ale unora, fatarnicia si promisiunile de tip partid politic care nu vor fi niciodata respectate. In SCMD nu avem nevoie de tipologii precum vestita Anastase, care sa numere voturile din CD sau din doi in doi, sau in asa fel incat sa se aleaga ceea ce vrea muschiul lor.
Solicitam imperativ reunirea de urganta a CD pentru discutarea problemelor deja ridicate de membrii de sindicat fata de prevederile proiectului legii pensiilor militare de stat.
Comitetul director sa fie reunit in baza invitarii tuturor membrilor acestuia conform listei aprobate de CNR .
Prezenta membrilor CD sa fie obligatorie fara a fi acceptata delegarea prin mandat, pentru ca decizia sa fie adoptata in mod statutar.
Solicitam vicepresedintilor  de zona si presedintilor de filiale (alesi si prin votul nostru -al celorlalte filiale- in cadrul CNR si respectiv votul membrilor la nivel local) sa-si asculte si sa-si consulte membrii, sa nu mai emita pareri personale sau sa mai faca judecati prin care sa infiereze cu manie proletara pe cei ce au pareri diferite sau le solicita un comportament in limita prevederilor statutului, pentru ca nu sunt detinatorii adevarului absolut.
Vicepresedintii de zona, membrii ai CD, sa solicite puncte de vedere scrise din partea filialelor din subordine pe care sa poata fi fundametat un mandat final la nivelul sindicatului.
In cazul in care conducerea interimara a SCMD desconsidera aceasta notificare si nu reuneste CD in conditiile de mai sus, Filiala Sector 6 Bucuresti a SCMD va decide asupra unui curs al actiunilor sale fata de conducerea sindicatului, ce poate cuprinde orice forma de protest prin actiuni de sensibilizare a membrilor de sindicat si nu numai, fata de situatia grava in care se afla SCMD. 

Doamna si domnilor din Comitetul Director ,

VA REAMINTIM CA NU SUNTEM SIMPLI PLATITORI DE COTIZATII.

AVEM DREPTUL LA LIBERA EXPRIMARE A OPINIILOR IAR VOI OBLIGATIA DE A RASPUNDE SOLICITARILOR NOASTRE.

IN SCMD NU TREBUIE SA EXISTE ‘GULERE ALBE” (MEMBRII FONDATORI) SI “GULERE ROSII” (PLEBEA).

NU SUNTEM LA TRUPA UNDE SE BAGA PUMNUL IN GURA PE MOTIVUL CA “ORDINUL SE EXECUTA NU SE DISCUTA” SI CHIAR SI ACOLO ATUNCI CAND O MASURA AJUNGE SA AFECTEZE BUZUNARL CIUVA I SE CERE PAREREA.

AM IESIT IN STRADA PENTRU CA AM FOST LOVITI TOCMAI LA BUZUNAR, ASA CA DOMNILOR MEMBRII AI CD, ASA CUM NE-AM INDREPTAT IMPOTRIVA LUI BASESCU SI BOC NE PUTEM INDREPTA SI IMPOTRIVA TUTUROR ACELORA  CARE PRIN ASTFEL DE PREVEDERI VOR ATENTA LA BUZUNARELE NOASTRE.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI A SCMD